उत्‍तरी जोन छात्र अनुसंधान सम्‍मेलन (अन्‍वेषण – 2015)