Clarification regarding - Prime Ortho & Spine Hospital, Chandra Gupta Marg, Chankaya Puri, New Delhi - 110021