Krishi Vigyan Kendras (KVKs)

KVK telephone Directory 2016


Krishi Vigyan Kendras
No.of KVKs
ATARI, Zone I, Ludhiana – 69 KVKs
 
  Himachal Pradesh
13
  Jammu and Kashmir
21
  Punjab
22
  Uttarakhand
13
ATARI, Zone II, Jodhpur– 62 KVKs
 
  Delhi
1
  Haryana
18
  Rajasthan
42
ATARI, Zone III, Kanpur– 69 KVKs
 
  Uttar Pradesh
69
ATARI, Zone IV, Patna– 63 KVKs
 
  Bihar
39
  Jharkhand
24
ATARI, Zone V, Kolkata– 58 KVKs
 
  A & N Islands
3
  Odisha
33
  West Bengal
22
ATARI, Zone VI, Guwahati- 45 KVKs
 
  Assam
26
  Arunachal Pradesh
15
  Sikkim
4
ATARI, Zone VII, Barapani– 42 KVKs
 
  Manipur
9
  Meghalaya
7
  Mizoram
8
  Nagaland
11
  Tripura
7
ATARI, Zone VIII, Pune– 77 KVKs
 
  Maharashtra
45
  Gujarat
30
  Goa
2
ATARI, Zone IX, Jabalpur– 76 KVKs
 
  Chattisgarh
25
  Madhya Pradesh
51
ATARI, Zone X, Hyderabad– 73 KVKs
 
  Tamil Nadu
30
  Puducherry
3
  Andhra Pradesh
24
  Telangana
16
ATARI, Zone XI, Bengaluru– 48 KVKs
 
  Karnataka
33
  Kerala
14
  Lakshadweep
1
Total  
682